Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  

Regulamin

REGUKLAMIN  HURTOWNI INTERNETOWEJ  HEKTOR Sp. j. J. Cieciura,. P. Michałkiewicz, P. Wiśniewski , ul. Szosa Okrężna 17A, 87-1000 Toruń

 

I. Objaśnienia pojęć zawartych w regulaminie:

1. Sprzedający, to  HEKTOR Sp. j. J. Cieciura,. P. Michałkiewicz, P. Wiśniewski , ul. Szosa Okrężna 17A, 87-100 Toruń  prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, za  numerem KRS  90667 NIP 879 017 56 59

2. Kupujący, to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiekolwiek formie prawnej, osoba prawna bądź podmiot nieposiadający osobowości prawnej uprawniony do prowadzenia działalności  gospodarczej na podstawie właściwych przepisów.

3. Strony, to strony umowy sprzedaży zawartej na podstawie tego Regulaminu,

4. HURTOWANIA to hurtowania  internetowa prowadzona przez Sprzedającego, dostępna pod adresem: www.hektor.pl

5. Towar –  to wyrób gotowy znajdujący się w ofercie handlowej hurtowni  Sprzedającego;

6. Witryna  internetowa, to strona www.hektor.pl

7. Zamówienie, to złożone w formie elektronicznej, według formularza znajdującego się w Witrynie internetowej,  oświadczenie woli Kupującego o zamiarze nabycia Towaru.    

8. Rejestracja zamówienia, to zwrotna informacja przesłana Kupującemu o przyjęciu zamówienia i jego rejestracji w systemie informatycznym Sprzedającego. 

9. Potwierdzenie realizacji zamówienia, to informacja przesłana Kupującemu, że jego zamówienie zostało zaakceptowane i wdrożono procedurę wykonania sprzedaży. Informacja ta zawiera specyfikację Towaru, cenę (cenę zbiorczą)

10. Cennik, to skatalogowana asortymentowo lista Towarów wraz z cenami jednostkowymi i cena zbiorczą.

11. Zawarcie umowy, to moment zatwierdzenia zakupu poprzez dokonanie operacji wskazanej przez program obsługujący Witrynę internetową.

12. Dane osobowe, to zbiór danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku,  poz. 2135);

13. Osiągalność Towaru  oznacza, że towar jest na stanie magazynowym  Sprzedającego, jeżeli znajduje się  w wykazie towarów w Witrynie  internetowej  Sprzedającego.

14. Dni robocze, to dni powszednie od poniedziałku do piątku włącznie.

13. Czas sprzedaży, to  czas pomiędzy godziną  6.00 a 22.00 w Dniach Roboczych;

 14. Serwis, to witryna internetowa Hurtowni Sprzedającego;

 15. Regulamin, to niniejszy regulamin zawierający zasady zakupu w hurtowni  Sprzedającego.

 II. Podmioty uprawnione do korzystania z zakupów w internetowej hurtowni  Sprzedającego

      Do zakupów w internetowej  w hurtowni Sprzedającego nie mają uprawnienia  podmioty  będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. 

 III. Zamówienie

1. Składanie zamówień w hurtowni możliwe jest po założeniu konta i jego zarejestrowaniu. Czynności tych dokonuje uprawniony pracownik Sprzedającego.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami, na podstawie złożonego zamówienia, a Kupujący otrzymuje go w formie elektronicznej  wraz potwierdzeniem rejestracji zamówienia.

3. Zamówienia składane są poprzez Witrynę Internetową i  przyjmowane są całą dobę bez względu na dzień tygodnia.

4. Zamówienia  realizowane są w czasie sprzedaży w dni robocze.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych dni roboczych z realizacji sprzedaży. Informacja dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.

6. Ceny zamieszczone w wykazach Witryny Internetowej są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług).

7. Cena zakupu obejmuje zapłatę 100%  ceny  netto, powiększoną o obowiązująca stawkę podatku od towarów i usług oraz  koszty dostarczenia Towaru.

IV. Warunki sprzedaży

1. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na Witrynie Internetowej nie są ofertą w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego  i powinny być traktowane jako zaproszenie  do składania ofert i rokowań.

2. Na każdym etapie zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

3. Kupując emu przysługuje prawo do  cofnięcia zamówienia do momentu wystawienia faktury VAT i wydania towaru

4. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.    Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

5. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

6. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do  Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

V. Dostępność Towaru i Regulaminu

1.W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego : wydłużyć czas realizacji Zamówienia albo anulować Zamówienie w całości.

2. Regulamin jest ogólnie dostępny na Witrynie Hurtowni.

    2.1. Składając Zamówienie Kupujący potwierdza fakt, że zapoznał się z  Regulaminem i akceptuje jego warunki.

     2.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu. W takim przypadku   zmiana skuteczna jest wobec Kupującego od momentu zamieszczenia Regulaminu w Witrynie internetowej.

VI. Zasady zapłaty

1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

1.1. Przedpłata przelewem z góry na rachunek bankowy Sprzedającego.

1.2. Płatność za pobraniem.

2. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy Sprzedającego  - Towar wysyłany jest do Kupującego po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym  Sprzedającego o  znaczeniu: BGŻ S.A. O/R TORUŃ 82 2030 0045 1110 0000 0064 0090

3. W tytule zapłaty  należy podać numer dane zamówienia: numer i firmę Kupującego

4. Kupujący  zobowiązany jest  zapłaty Ceny zakupu towaru w terminie do  5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji  Zamówienia przez Sprzedającego.

    W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o potwierdzenia realizacji zamówienia,  a zapłata dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od kuriera. Koszt wysyłki „za pobraniem" podany jest w Witrynie podczas składania Zamówienia.

    W przypadku wyżej wskazanym przedstawiciel  kuriera pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego Zamówienia i wyboru formy płatności.

VII. Reklamacje

1. Kupujący uprawniony jest do  zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych Towaru zakupionego od Sprzedającego  na zasadach ogólnych.

2. Procedura reklamacyjna uruchamiana jest po przesłaniu Sprzedającemu przez Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@hektor.pl lub w formie pisemnej, na adres: HEKTOR Sp. j., ul. Szosa Okrężna 17A, 87-100 Toruń

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:  firmę, dane teleadresowe Kupujące, oznaczenie zamówienia z podaniem numeru  Zamówienia i opisem wad Towaru oraz  żądaniem sposobu załatwienia reklamacji.

4. Decyzja o sposobie załatwienia reklamacji przekazywana jest Kupującemu nie później, jak  terminie 10 dni od daty  zgłoszenia na adres  i w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Kupujący ponosi koszty dostarczenia towaru Sprzedającemu. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty te zwracane są Kupującemu w całości.

VIII. Dokumentowanie sprzedaży

1. Faktura VAT wystawiona będzie Kupującemu zgodnie z danymi wskazanymi przezeń w zamówieniu i przesłana niezwłocznie.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący i osoby przez niego umocowane podają dane osobowe dobrowolnie . 

2. Udostępniając swoje dane osobowe Kupujący zgadza się na ich przetwarzanie wyłącznie w celach związanych z realizacja  danego zakupu  i zakupów przyszłych w Hurtowni internetowej.

3. Danymi osobowymi Kupującego administruje Sprzedający.

X. Odpowiedzialność sprzedającego

Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykowani  lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jak również zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkoda powstała z:

1. Siły wyższej;

2. Braku technicznych lub obsługowych możliwości dostosowania się do systemu informatycznego Sprzedającego.

3. Wszelkich awarii sieci lub dostawców usług internetowych leżących poza Sprzedającym.

4. Krótkich przerw serwisowych Witryny internetowej Sprzedającego przez czas usprawiedliwiony właściwościami technicznymi Witryny.

5. Odpowiedzialność cywilnoprawna Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu nie może przekraczać wartości zamówienia..

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest  ogólnodostępny jest w Witrynie internetowej.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu Witryny internetowej Strony poddają rozstrzygnięciom sądom powszechnym właściwym dla siedziby Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania z Witryny internetowej jakichkolwiek treści i wpisów sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

4. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do: zdejmowania poszczególnych towarów z Witryny internetowej; zmiany cen i asortymentu Towarów, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych w Witrynie internetowej.

 

Marki Zobacz wszystkie »